Joan Boned Roig i José Sala Torres -

Moció sobre l'estudi de viabilitat per a la posada en marxa d'un tramvia a Eivissa

 

Extracte de l'acta del Ple del Consell Insular de 16 de desembre del 2005

 

El Sr. Boned, pel Grup Progressista, fa la defensa de la següent moció:

"Per tots és conegut i acceptat que el nombre de vehicles privats que circulen per les nostres carreteres és excessiu, especialment a la temporada estival. També sembla prou clar que la solució d'aquest problema no passa per la construcció d'infraestructures viàries cada vegada més grans i més nombroses per tal de poder donar cabuda a aquesta excessiva quantitat de vehicles actual o futura.

Molt més raonable seria apostar decididament per la potenciació del transport públic com a alternativa a l'abús del transport privat. I dins aquest tipus de transport ens pareix aconsellable, per diferents motius, buscar alternatives al bus. Per tot l'exposat el Grup Progressista presenta la següent

 

PROPOSTA D'ACORD

1.- El Ple del Consell constata la necessitat de potenciar el transport públic col·lectiu per tal de combatre l'ús excessiu del vehicle privat a l'illa d'Eivissa.
2.- El Ple del Consell insta el Govern de les Illes Balears a realitzar els estudis necessaris per tal d'establir la viabilitat de tres línies de tramvia a l'illa d'Eivissa, concretament Eivissa-Aeroport, Eivissa-Sant Antoni i Eivissa-Santa Eulària.
3.- El Ple del Consell acorda que en el cas que el Govern Balear no ho fes, el Consell es compromet a realitzar els estudis citats al punt anterior."

Intervé el Sr. Sala, pel Grup Popular, manifestant que pel que fa al primer punt de la proposta que tothom és conscient de la necessitat de potenciar els transports públics, etc. però aquesta circumstància no implica la necessitat d'una declaració expressa del Ple del Consell perquè s'està treballant en la línia de millorar la situació. Pel que fa al segon i tercer punt de la proposta afirma que el Grup Progressista arriba tard, atès que el PDS ha exclòs la possibilitat del servei ferroviari a les illes d'Eivissa i Menorca perquè planteja molts problemes de difícil solució (econòmics, perillositat, logístics, etc). Manifesta que no és tracta d'una proposta rigorosa i finalment afirma que no recolzaran la proposta.

Intervé el Sr. Boned, pel Grup Progressista, manifestant que no ha parlat de cap línia ferroviària. Fa una relació de les característiques d'aquest servei que suposaria un sistema de transport plenament urbà i afirma que no presenta els problemes que ha esmentat el Sr. Sala. Fa una relació dels beneficis que suposaria implantar un sistema de tramvia a l'illa d'Eivissa. Reitera la seua petició perquè es facin els estudis necessaris per tal d'establir la viabilitat de tres línies de tramvia a l'illa d'Eivissa.

Intervé el Sr. Sala, pel Grup Popular, manifestant que un tramvia és també un sistema ferroviari. Reitera que el PDS sobre la base d'uns estudis que es varen fer desestima expressament aquest sistema de transports i posa de manifest que es tracta d.'un sistema molt perillós.

El Sr. President dóna pas a la votació de la moció que es rebutja amb els vots en contra del Grup Popular (8) i els vots a favor del Grup Progressista (5).

Movilidad - Eivissa...

Tranvía...