UC - Ses germanes captives

 

Estau atents, germans meus,
que un romanço vull contar,
d'una barqueta de moros
que a's Pou d'es Lleó saltà.

De set cases que hi havia,
sis ne varen espanyar.
Deixaren Can Miquel Jaume,
que hi trobaren bestiar.

— Mos calarem a l'aguait,
que es pastoret ja vendrà.
— Vuigué Déu o la ventura,
dones hi varen anar.

Hi anaren dos donzelles,
pastores de bestiar.
Ells ne varen ser traïdors,
que les varen agafar.

— Adiós, terres alegres,
que solíem caminar,
i no ploreu més, ma mare,
no mos faceu turmentar.

 

LAS HERMANAS CAUTIVAS

Estad atentos, hermanos,
que quiero contar un romance,
de una barquita de moros
que desembarcó en el Pou d'es Lleó.

De siete casas que había
destruyeron seis.
Dejaron Can Miquel Jaume,
porque allí encontraron ganado.

— Nos pondremos al acecho,
que el pastor llegará pronto. —
Quiso Dios o el azar
que llegaran mujeres.

Llegaron dos doncellas,
pastoras de ganado.
Ellos fueron traidores
y las cautivaron.

—Adiós, tierras alegres
donde solíamos andar,
y no lloréis más, madre,
no nos hagáis sufrir.

 

UC - Cançons, discografia i lletres...

Eivissa - Ibiza...